Στόχοι Έργου

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής λύσης κινητικότητας των ατόμων με υψηλότερο βαθμό αναπηρίας των άνω άκρων εντός των αστικών κέντρων χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία συνοδού. Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο θα κινείται αποκλειστικά με νοητικές εντολές του μετακινούμενου μέσω της καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας των νευρώνων του εγκεφάλου του χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες μηχανικές εντολές ελέγχου (μοχλός κίνησης). Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας θα παρέχεται εναλλακτικά και η δυνατότητα κίνησης του αμαξιδίου με φωνητικές εντολές. Για την άρτια υλοποίηση του έργου έχουν τεθεί οι παρακάτω βασικοί στόχοι:

  1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός σύγχρονου και με μεγάλη ακρίβεια στην αναγνώριση προτύπων αλγορίθμου μετάφρασης. Τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από την κάσκα ηλεκτροδίων θα επεξεργάζονται και θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο ώστε στη συνέχεια αναγνωρίζεται και να εξάγεται σε κάθε χρονική στιγμή η επιλεγμένη μέσα από ένα σύνολο προκαθορισμένων νοητικών εντολών.
  2. Η ανάπτυξη για λόγους ασφαλείας της μονάδας αναγνώρισης φωνητικών εντολών οι οποίες θα προωθούνται στη μονάδα σύζευξης. Στην περίπτωση που δεν θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η αναγνώριση κάποιας νοητικής εντολής θα μπορεί ο μετακινούμενος άμεσα να κατευθύνει το αμαξίδιο χρησιμοποιώντας ένα σύνολο προκαθορισμένων φωνητικών εντολών.
  3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αλγορίθμων που θα εκτελούνται στη μονάδα σύζευξης. Στη μονάδα αυτή θα καταφτάνουν οι νοητικές και οι φωνητικές εντολές οι οποίες αφού φιλτραριστούν ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κίνηση του αμαξιδίου θα τροφοδοτούν στη συνέχεια τη μονάδα ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα του.
  4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μονάδας ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα του αναπηρικού αμαξιδίου υπεύθυνης για κίνηση των τροχών. Η μονάδα θα τροφοδοτείται με τις νοητικές ή φωνητικές εντολές που έχουν εξαχθεί νωρίτερα και με βάση αυτές θα ελέγχει αντίστοιχα την κίνηση των τροχών του οχήματος.
  5. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα ANDROID που θα διαβάζει από τον εγκέφαλο και στη συνέχεια θα προβάλει στην οθόνη του αμαξιδίου σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση και την κίνηση του στον αναβάτη και τους συνοδούς.